Profil verejného obstarávateľa

Prehľad uverejnených informácií a dokumentov v profile
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky Stavebné práce – Prestavba ovčín, senník č.1, senník č. 2
Postup verejného obstarávania Usmernenie PPA č.8/2017
Predpokl. hodnota zákazky [eur]  uvedené v súťažných podkladoch

 

Názov informácie (dokumentu) Dátum zverejnenia Odkaz
Výzva na predkladanie ponúk (nepovinne) 04.08.2017 Kliknite sem…
Súťažné podklady (nepovinne) 04.08.2017 agrokol@stonline.sk
Oslovenie na predloženie cenovej ponuky 04.08.2017  Kliknite sem…
 Projekt – formát zip 04.08.2017  Kliknite sem…